Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Smlouva o složení rezervačního poplatku

Rezervační smlouva vyjadřuje váš vážný zájem o nemovitost a zároveň zajišťuje dostatek času k dohodě na znění kupní smlouvy, získání hypotečního úvěru a dalších potřebných kroků na cestě k vlastnímu bydlení. Chystali jste se ke koupi nemovitosti, jenže nakonec ze všeho sešlo. Dostanete zpět své peníze, které jste zaplatili jako rezervační zálohu?

Smlouva o složení rezervačního poplatku

(zálohy na kupní cenu)

uzavřená mezi:

 

Budoucí prodávající:

Alena Soudilová, r.č. _______________, bytem náměstí Vobody 3021/01, 785 01 Šternberk,

 

a

Budoucím kupujícím:

Lubomír Řuzy, r.č. 600410/2010, bytem Franklinova 5, Olomouc,

 

 

I.

Dne ______ 2015, uhradil Lubomír Řídký (budoucí kupující), k rukám budoucí prodávající Aleny Soudilové, rezervační poplatek ve výši 5.000,- Kč, slovy : pěttisíckorunčeských, na koupi (převod) nemovitosti – pozemku p.č. 2/3 – zahrada, nemovitost zapsána u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Lipina a k.ú. Lipina u Šternberka. Smluvní strany se dohodly, že budoucí prodávající prodá výše uvedenou nemovitost budoucímu kupujícímu za celkovou kupní cenu ____________,- Kč. Dle dohody smluvních stran samotný prodej (převod) nemovitosti proběhne v termínu nejpozději do 31.03.2015.

 

II.

Tento rezervační poplatek slouží dle ujednání smluvních stran k rezervaci výše uvedené nemovitosti, a jako záloha na kupní cenu je součástí celkové kupní ceny pro plátce rezervačního poplatku, a to na dobu uvedenou výše. Ve lhůtě, na kterou je rezervační poplatek uhrazen, bude výše uvedená nemovitost rezervovaná, a oprávněn ke koupi výše uvedené nemovitosti v této lhůtě je pouze a jen složitel rezervačního poplatku, pokud neprohlásí, že na koupi již nemá zájem.

V případě, že složitel rezervačního poplatku výše uvedenou lhůtu nechá marně uplynout a ve výše uvedené lhůtě nedojde z důvodů (vyjma vyšší moci) na straně složitele k podpisu kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k výše uvedené nemovitosti, či složitel výslovně prohlásí, že již o nemovitost nejeví zájem, a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se složitel uhradit příjemci smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě je příjemce (budoucí prodávající) rezervačního poplatku oprávněn použít část složeného rezervačního poplatku na úhradu smluvní pokuty, a zbylou část (tj. 4.000,-Kč) vrátit složiteli (budoucímu kupujícímu).

V případě, že se ve výše uvedené lhůtě uskuteční převod nemovitosti do vlastnictví složitele rezervačního poplatku, bude rezervační poplatek v celé jeho výši započítán do celkové kupní ceny.

Složitel rezervačního poplatku tímto čestně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu celkové kupní ceny uvedené v článku I. této smlouvy.

Pokud nedojde k podpisu Kupní smlouvy ze strany majitele nemovitosti (budoucí prodávající), je příjemce rezervačního poplatku (budoucí prodávající) povinna tento rezervační poplatek vrátit složiteli.

Tuto smlouvu lze dle ujednání smluvních stran měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.

 

V Olomouci dne ______2015

 

 

 

 

……………………………………. …………………………………….

budoucí prodávající budoucí kupující

Alena Soudilová Lubomír Řuzy